INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto poskytuje

Společnost                         AZ17 invest a.s.
IČ                                          173 23 282
se sídlem                            Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „správce údajů“),

jejímž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce údajů v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je pan Mgr. Jiří Slezáček, e-mail: gdpr@az17.cz.

Správce údajů tímto informuje subjekt údajů, že jeho předchozí výslovný souhlas není vyžadován v případě, že je dán jiný zákonný titul, a to za situace:

 1. kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy;
 2. kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;
 3. kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;

Osobní údaje klientů správce údajů k jiným než výše uvedeným účelům jsou zpracovávány na základě klientem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více níže specifikovaných konkrétních účelů.

II. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. uchovávání a analýze osobních údajů klienta, včetně údajů o jeho chování na finančních trzích a při využívání elektronických médií, za účelem zjištění jeho individuálních potřeb, na základě které bude správce údajů rozhodovat, jaké služby subjektu údajů ze svého portfolia nabídne,
 2. nabízení služeb z portfolia správce údajů prostřednictvím různých forem marketingového oslovení, a to prostřednictvím SMS, telefonicky, emailem, poštou či přímým kontaktem s obchodním zástupcem Společnosti.

Správce údajů bude na základě uděleného souhlasu k výše uvedeným účelům zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, a to především jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození,

adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, daňové rezidentství subjektu, telefon, email, bankovní spojení, číslo účtu, informace o původu peněz klienta ve smyslu povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další osobní údaje výslovně vyžadované ze zákona.
Veškeré nashromážděné osobní údaje bude správce údajů používat za účelem vlastních marketingových a obchodních aktivit, zejména za účelem propagace vlastních služeb a produktů.

Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu gdpr@az17.cz . V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas, více k tomu čl. I věta třetí body a), b), c). Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany správce údajů.

III. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů a následně po dobu 10 let k využití výše uvedeným způsobem, nedojde-li ze strany subjektu údajů k výslovnému odvolání souhlasu k jejich užití před uplynutím lhůty dle této věty.

Osobní údaje zpracovávané na základě jiných zákonných titulů budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů, dále také po dobu existence právní povinnosti správce údajů a po dobu existence oprávněného zájmu správce údajů, např. po dobu existence pohledávky oproti klientovi.

 IV. DALŠÍ INFORMACE Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o subjekty poskytující správci údajů služby v různých specializovaných oblastech. Aktuální seznam všech zpracovatelů osobních údajů najdete na adrese: https://www.AZ17invest.cz/informace-ke-zpracovani-osobnich-udaju. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace správce údajů realizuje pouze v souvislosti s povinnostmi, které jim stanoví jednotlivé zákony (např. Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní nebo Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování). Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:
 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu osobních údajů;
 3. na výmaz osobních údajů;
 4. na omezení zpracování;
 5. vznést námitku proti zpracování;
 6. na přenositelnost údajů;
 7. podat stížnost u dozorového úřadu;
 8. na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a
 9. být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.
Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125. Tyto informace vydala v Brně dne 12. 7. 2022 společnost AZ17 invest a.s., jako správce údajů.

Seznam zpracovatelů osobních údajů:

 • APOS CONSULT s.r.o. – IČO: 292 31 591
 • LENDERS, a.s. – IČO: 055 63 836
 • Štourač advokátní kancelář – IČO: 73735701
 • TaxProm, s.r.o. – IČO: 292 98 423